Doelstelling 

1. Kamer van Koophandel Utrecht: 73174637
2. Adres:
Churchillplein 5 E
Den Haag
3. Bestuurssamenstelling
a. De heer ZJMH Geradts Voorzitter
b. De heer RD Kreder Penningmeester
c. De heer GWP Frenken Lid
4. Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen een reiskostenvergoeding en vacatiegelden voor vergaderingen
op basis van de vergoedingsregeling van €250,-
5. Hoofdlijnen Beleidsplan
a. Landbouwgronden
Het bestuur oriënteert zich op een exploitatie die een duurzamer agrarische
productie mogelijk maakt. Met diverse partijen worden gesprekken gevoerd om
uiteindelijk tot een beleid te komen dat in nauwe samenwerking met de pachters
kan worden uitgevoerd. Aspecten zijn onder andere natuur inclusieve landbouw,
randenbeheer, bodemvruchtbaarheid ed.
b. Bosgronden
Het bestuur werkt aan een bosbeheer met grotere diversiteit, natuurwaarden en
informatie/recreatie functies. Dit beleid wordt uitgewerkt en zal na vaststelling
worden ingevoerd
c. Hoeve en opstallen
Een van de doelstellingen is de instandhouding van de hoeve en opstallen. Het
bestuur streeft naast herstellen van bepaalde elementen van de opstallen nadat
deze niet meer worden gebruikt door de pachter, aan tevens het actualiseren van de
als ‘voedselbos’, bijenakker, kleinschalige horeca en dergelijke.

6. Verslag van de activiteiten 2022
a. Met de pachter van de hoeve is intensief overleg over de mogelijkheden de
biodiversiteit in de exploitatie te vergroten. De uitwerking daarvan zal met de
pachters worden vastgelegd.
b. Er is intensief overleg gevoerd met initiatiefnemers in het kader van een ‘Herenboer
pacht’.
c. Bij het uitvoeren van het bosbeheer zijn rond Aerwinkel oude zichtlijnen hersteld
d. Het beheer van de landbouwgronden en bospercelen is in het kader van de
instandhouding voortgezet
e. Er is een bouwtechnisch en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de
pachthoeve in het kader van toekomstig gebruik en renovatie

7. Financieel verslag

Baten: € 247.549,-
Lasten € 126.247,-
Toelichting
Opbrengst uit landerijen: €236.281
Opbrengst effecten €11.268
Kosten landerijen €88.985
Beheerkosten beleggingen €7.478
Algemene kosten €29.811
Voorgenomen bestedingen
Naast de gebruikelijke kosten van het beheren van de opstallen, landbouwgronden;
bospercelen en andere activa, worden in 2023 nog geen bijzondere uitgaven in het kader van
de doelbesteding verwacht. Er zal ter verbetering van de samenstelling en beheer van het
bezit van de stichting een grondruil met Het Limburgslandschap plaatsvinden.

 

De stichting is onder opschortende voorwaarde opgericht in het testament van 8 september 2017 van mevrouw Geradts, verleden door notaris FJ Oranje. De stichting is feitelijk operationeel geworden bij het overlijden van mevrouw op 24 oktober 2018. De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren en het algemeen belang dient.Alice Geradts heeft de stichting bij testament opgericht in nagedachtenis van haar opa Jules Geradts

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer 

rsin 8593 86 272

de contactgegevens van de instelling
Postbus 16710
2500 BS Den Haag
070-7112320
kreder@capitalsupport.nl
 

De stichting heeft ten doel:

● De instandhouding als een geheel van het landgoed Munnichsbosch, gelegen in de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen, omvattende onder meer de hoeve  Munnichsbosch met bijgebouwen m gelegen te Sint Odiliënberg met de daartoe behoende landbouwgronden en bossen;

● De instandhouding van de vermelde hoeve Munnichsbosch met bijgebouwen als monumenten van geschiedenis en kunst

● De instandhouding van de hiervoor in dit lid vermelde registergoederen als natuur- en landschapsreservaat;

● De bevordering, het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden van het voormelde landgoed;

● Het vormgeven van het bos- en natuurbeheer van het voormelde landgoed op ee evenwichtige manier, afgestemd op maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen, waarbij het bos een meervoudige functie vervult;

● Het vanuit maatschappelijk oogpunt optimale openstelling van het landgoed nastreven, voor zover verantwoord en afgestemd op de overige functies van het landgoed;

● Het voortzetten van het gedachtegoed van de familie Geradts in het bijzonder Jules Geradts - op sociaal en cultureel gebied- zoals het stimuleren van sociale en culturele activiteiten;

● Het leveren van een bijdrage aan het instandhouden en onderhouden van het Limburgs Landschap,

gallery/03062019 getekend Beleidsplan.pdf

 

gallery/anbi publicatieformulier Jues Geradts.pdf

1. Hoofdlijnen Beleidsplan
a. Landbouwgronden
Het bestuur oriënteert zich op een exploitatie die een duurzamer agrarischeproductie mogelijk maakt. Met diverse partijen worden gesprekken gevoerd om uiteindelijk tot een beleid te komen dat in nauwe samenwerking met de pachters kan worden uitgevoerd. Aspecten zijn onder andere natuur inclusieve landbouw, randenbeheer, bodemvruchtbaarheid ed. Hierbij wordt gedacht aan het eetbare bos
b. Bosgronden
Het bestuur werkt aan een bosbeheer met grotere diversiteit, natuurwaarden en informatie/recreatie functies. Dit beleid wordt uitgewerkt en zal na vaststelling worden ingevoerd
c. Hoeve en opstallen
Een van de doelstellingen is de instandhouding van de hoeve en opstallen. Het bestuur streeft naast herstellen van bepaalde elementen van de opstallen nadat deze niet meer worden gebruikt door de pachter, aan tevens het actualiseren van de functie hiervan. Gedacht wordt aan een herenboerderij met bijpassende functies als ‘voedselbos’, bijenakker, kleinschalige horeca en dergelijke.